PRIVACY & COOKIES

Bescherming persoonsgegevens:

WWW.ERICDIEPERINK.COM neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de wekelijkse nieuwsbrieven. Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer
herleidbaar tot een individuele persoon.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacy regels.
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en
verspreiding van zijn persoonsgegevens.

WWW.ERICDIEPERINK.COM onderschrijft bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor
onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt.

WWW.ERICDIEPERINK.COM gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en WWW.ERICDIEPERINK.COM (bijvoorbeeld bij abonnementen
en proefnummers);
•om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties
(bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
•voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze
website);
•ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

WWW.ERICDIEPERINK.COM selecteert haar partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor
privacy. Helaas kan WWW.ERICDIEPERINK.COM met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid
aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere
informatie contact op met de betreffende partij of instelling. Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze
producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw
verzoeken en verzet dient u te versturen via WWW.ERICDIEPERINK.COM
De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds
gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacy regels.
GDPR/AVG | Privacy & Cookies | Disclaimer